نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم اول یا دانشپذیری
زبان خارجه
88-9(1) _ 89(t) _89(1) _ 89(2) _ 90(1)
90(2) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(t) _ 92(1)
93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
فارسی
88-9(1) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(1)
90(2)_ 91(2) _ 92(2) _ 93(t)_93(1)
93(2) _ 94(t) _ 94(1)
مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی
88(1) _ 88(2)_ 89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2)
91(t)_ 91(1) _ 91(2) _ 92(t) _ 92(1) _ 92(2)
93(1) _ 93(2) _ 94(1)
فیزیک مقدماتی

90(1)
ریاضی مقدماتی

91(t)
Homepage
ریا ضی عمومی یک
88(1) _ 88(2)_ 89(1)_ 89(2) _ 90(t) _ 90(1)
90(2) _ 91(t)_ 91(1) _ 91(2) _ 92(t) _ 92(1)
92(2) _ 93(2) _ 94(1)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
ww.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم دوم