نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم دوم
فیزیک 1
86(2) _ 87(1)_ 87(2) _ 88(1) _ 88(2)
89(1) _ 89(2)_ 90(1) _ 90(2) _ 91(1)
91(2) _ 92(2) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(1)
آزمایشگاه فیزیک 1

____
برنا مه سازی پیشرفته
87(t) _ 87-8(1) _ 87(2) _88(1) _ 88(2)
89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
92(1) _ 92(2) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(1)
ساختمان گسسته
87(1)_87(2) _ 88(1) _ 88(2) _ 89(1)
89(2)_90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(1)
92(2)_ 93(1) _ 93(2) _ 94(1) _ 94(2)
ریاضی عمومی 2
87(1) _ 87(2) _ 88(1) _ 88(2) _ 89(1)
89(2) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(1)
92(2) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(1) _ 94(2)
ترم اول
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم سوم