نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم سوم
فیزیک 2
86(2) _87(1) _ 88(1) _ 88(2) _ 89(1) _ 89(2)
90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(1)
92(2)_ 93(1) _ 93(2) _ 94(1)
ساختمان داده
88(1) _ 88(2)_89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2)
91(1) _ 91(2)_ 92(1) _ 92(2) _ 93(t)
93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1) _ 94(2)
مدار منطقی
88(t) _ 88(1) _ 88(2)_89(1) _ 89(2)_ 90(1)
90(2) _ 91(1)_91(2) _ 92(1) _ 92(2)
93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(1)
ذخیره و بازیابی اطلاعات
88(2) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2)
91(1) _ 91(2) _ 92(1) _ 92(2) _ 93(1) _
93(2) _ 94(1)
آزمایشگاه فیزیک 2

____
ترم دوم
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم چهارم