نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم چهارم
دانش خانواده و جمعیت

92(1) _ 92(2) _93(t) _ 93(1) _ 93(2)
94(t) _ 94(1)
معماری کامپیوتر
89(1)_ 89(2)_ 90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1)
91(2) _ 92(1) _ 92(2) _ 93(t) _ 93(1)
93(2) _ 94(t) _ 94(1)
مهندسی نرم افزار 1
89(t) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(t) _ 90(1)
90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(1)
92(2) _ 93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
طراحی الگوریتم
89(1) _ 89(2)_90(1) _ 90(2) _ 91(1)
91(2)_ 92(1)_92(2) _ 93(t)
93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1) _ 94(2)
نظریه زبانها و ماشینها
89(t) _ 89(1)_ 89(2) _90(t)_ 90(1) _ 90(2)
91(1) _ 91(2)_ 92(t)_ 92(1) _ 92(2) _ 93(t)
93(1) _ 93(2) _ 94(t)
ترم سوم
زبان تخصصی
88(1) _ 88(2)_89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2)
91(1) _ 91(2)_92(1) _ 92(2)
93(1) _ 93(2) _ 94(1)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم پنجم