نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم چهارم
جمعیت و تنظیم خانواده

89(t) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t)
91(1) _ 91(2) _ 92(t)
معماری کامپیوتر
85-6(2) _ 86-7(1) _ 86-7(2) _ 87-8(1)
87-8(2) _ 88-9(1) _ 88-9(2) _ 89(1) _ 89(2)
90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
مهندسی نرم افزار 1
85-6(1) _ 86-7(2) _ 87-8(1) _ 87-8(2)
88(t) _ 88-9(1) _ 88-9(2)_ 89(t) _ 89(1) _ 89(2)
90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 91(2)
طراحی الگوریتم
85-6(1)_ 86-7(1) _86-7(2)_ 87-8(1)
87-8(2) _ 88-9(1) _ 88-9(2) _ 89(1) _ 89(2)
90(1) _ 90(2) _ 91(1)_ 91(2)
نظریه زبانها و ماشینها
85-6(1) _ 85(2) _ 86(1) _ 86(2) _87(1) _ 87(2)
88(t) _ 88(1) _ 88(2) _ 89(t) _ 89(1) _ 89(2)
90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(t)
ترم سوم
زبان تخصصی
85-6(2) _ 86-7(1) _ 86-7(2) _ 87-8(1)
87-8(2) _ 88-9(1) _ 88-9(2) _ 89(1) _ 89(2)
90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)_ 92(1)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم پنجم