نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم چهارم
جمعیت و تنظیم خانواده
90(1) _ 90(2) _ 91(t)_ 91(1) _ 91(2)
92(t) _ 92(1) _ 92(2)
93(t)
معماری کامپیوتر
87(1) _ 87(2) _ 88(1) _ 88(2) _ 89(1)
89(2)_ 90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1)
91(2) _ 92(1) _ 92(2) _ 93(t)
مهندسی نرم افزار 1
89(t) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(t) _ 90(1)
90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(1)
92(2) _ 93(t)
طراحی الگوریتم
87-8(2) _ 88-9(1) _ 88-9(2) _ 89(1) _ 89(2)
90(1) _ 90(2) _ 91(1)_ 91(2)_ 92(1)
92(2) _ 93(t)
نظریه زبانها و ماشینها
87(2) _ 88(t) _ 88(1) _ 88(2) _ 89(t) _ 89(1)
89(2) _90(t)_ 90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
92(t)_ 92(1) _ 92(2) _ 93(t)
ترم سوم
زبان تخصصی
86(1) _ 86(2) _ 87(1) _ 87(2) _ 88(1) _ 88(2)
89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
92(1) _ 92(2)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم پنجم