نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم ششم
مدار الکتریکی 1
88(1) _ 88(2)_89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2)
91(t)_91(1) _ 91(2) _ 92(t) _ 92(1)
93(t)_ 93(1) _ 93(2) _ 94(1) _ 94(2)
سیستم عامل
89(t) _ 89(1) _ 89(2)_ 90(t) _ 90(1) _ 90(2)
91(t) _ 91(1)_ 91(2)_ 92(t) _ 92(1) _ 92(2)
93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
آزمایشگاه پایگاه داده

____
ریاضی مهندسی
88(1) _ 88(2) _ 89(t) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(t)
90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(t) _ 92(1)
92(2) _ 93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
شبکه های کامپیوتری
89(t)_89(1) _ 89(2)_ 90(t)_90(1) _ 90(2)_91(t)
91(1)_91(2)_ 92(t)_92(1) _ 92(2) _93(t) _93(1)
93(2) _ 94(t) _94(1)
ترم پنجم
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم هفتم