نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
پایان ترم فوق لیسانس
الگوریتم های پیشرفته

88-9(2)
سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری

88-9(2)
پردازش موازی

88-9(2)
پایگاه داده پیشرفته

88-9(2)
شبکه های کامپیوتری پیشرفته

88-9(2)
ورودی فوق
سیستم های عامل پیشرفته

88-9(2)

سیستمهای خبره و مهندسی دانش

88-9(2)
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

88-9(2)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hompage
Top OF Page