نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
رشته سخت افزار
مدار الکتریکی 2
89(1) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 93(t)
93(2) _ 94(t)
الکترونیک دیجیتال

90(1)
سیگنالها و سیستمها
90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 91(2)
92(2) _ 94(t)
VLSI طراحی سیستمهای
89(1) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1)
92(2) _ 93(2) _ 94(t)
انتقال داده ها

89(1) _ 92(2) _ 93(2) _ 94(t)
Homepage
سیستمهای کنترل خطی

90(1) _ 91(1) _ 94(t)
ریزپردازنده 2
90(1) _ 90(2) _ 92(2) _ 93(2)
94(t)
طراحی مدارهای واسط

90(2) _ 91(t) _ 93(t)
معماری سیستمهای کامپیوتری

90(1) _ 90(2) _ 92(2) _ 93(t)
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال

90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 93(t)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رشته علوم کامپیوتر