نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
دروس عمومی
اندیشه اسلامی 1
86-7(1) _ 88-9(1) _ 89(1) _ 89(2)_ 90(1)
90(2) _ 91(1)
اندیشه اسلامی 2
86-7(2) _ 88-9(2) _ 89(1) _ 90(t)
90(1) _ 90(2) _ 91(1)
آیین زندگی
86(1) _ 87(1) _ 88(2)
89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1)
اخلاق اسلامی
88-89(1) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2)
91(1) _ 91(2)
فلسفه اخلاق

90(2) _ 91(1)
آشنایی با قانون اساسی

89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1)
انقلاب اسلامی ایران
88-9(2)_ 89(t) _ 89(1) _ 89(2)_ 90(t)
90(2) _ 91(1)
اندیشه سیاسی امام خمینی

89(2) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
88-9(2) _ 89(t) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(t)
90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
تفسیر موضوعی قرآن
88-9(2) _ 89(t) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(2)
91(1)
تفسیر موضوعی نهج البلاغه

90(1) _ 90(2)_ 91(t) _ 91(1)
تنظیم خانواده
جزو دروس ترم چهارم
تربیت بدنی 1

89(2)
_ 90(t) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
تربیت بدنی 2
89(2) _ 90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1)
91(2) _ 92(t)
دروس اختیاری
آشنایی با دفاع مقدس
89(1) _ 89(2) _ 90(t) _ 90(1) _ 90(2)
91(t) _ 91(1)
حفظ جزء 30 قرآن کریم

91(1) _ 91(2)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم هشتم و نهم