جزوات آموزشی
جزوه آزمایشگاه مدار الکتریکی
جزوه آزمایشگاه ریزپردازنده
جزوه آزمایشگاه معماری اساتید عسکری و عظیمی پور
درصورت رضایت از جزوات لطفاً یک صلوات بفرستید
جزوه
حل تمرین
مربوط به آزمایشگاه ریزپردازنده Bascom نرم افزار
جزوه دستور کار آزمایگاه مدار منطقی
جزوه آزمایشگاه مدار الکتریکی استاد مسروری
1.03 MB
Circuit Maker فایلهای نصب نرم افزار
7.65 MB
Electronics WorkBench فایلهای نصب نرم افزار
6.9 MB
جزوه آزمایشگاه سیستم عامل استاد شعبانی ، 4 جلسه
6.03 MB
جزوه آزمایشگاه شبکه استاد حبیبی
6.68 MB
جزوه گزارش کار آزمایشگاه مدار الکتریکی
969 KB
جزوه آزمایشگاه پایگاه داده استاد فرخ زاد
6.61 MB
دستور کار شماره 3 آزمایشگاه سیستم عامل استاد شعبانی
417 KB
جزوه اول آزمایشگاه شبکه استاد مختاری
1.91 MB      93-94 نیمسال دوم

جزوه دوم آزمایشگاه شبکه استاد مختاری
724 KB      93-94 نیمسال دوم

جزوه شبکه سیسکو استاد مختاری
528 KB      93-94 نیمسال دوم

جزوه شبکه مایکروسافت استاد مختاری
528 KB      93-94 نیمسال دوم
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2
188 KB 93-94 نیمسال دوم

پروژه آزمایشگاه ریزپردازنده ، شمارنده دو رقمی
56 KB 93-94 نیمسال دوم
پروژه ماشین حساب آزمایشگاه ریزپردازنده استاد فیض رسان
20 KB 93-94 نیمسال دوم
پروژه آزمایشگاه معماری استاد رسولی
144 KB 93-94 نیمسال دوم
جزوه آزمایشگاه مدار الکتریکی 1 استاد نرگسی
1.48 MB 94-95 نیمسال اول

 

 
www.AB-RAFIEE.com                                                 خبرنامه آنلاین