جزوات آموزشی
جزوه ذخیره بازیابی استاد عیسی زاده
جزوه مدار منطقی
جزوه مدار منطقی
جزوه پاور پوینت مدار منطقی
جزوه ذخیره بازیابی
جزوه ساختمان داده
جزوه فیزیک 2
جزوه پاور پوینت فیزیک 2
جزوه ساختمان داده
جزوه پاور پوینت ساختمان داده
 حل تمرین مدار منطقی
درصورت رضایت از جزوات لطفاً یک صلوات بفرستید
حل تمرین ساختمان داده
جزوه
حل تمرین
جزوه پاورپوینت ساختمان داده
13.3 MB      نیمسال اول 93-94
جزوه پاورپوینت مدار منطقی
4.86 MB               تابستان 94

 

 
www.AB-RAFIEE.com                                                 خبرنامه آنلاین