نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
مهندسی رباتیک ، رایانش امن ، معماری سیستمهای کامپیوتری
یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی

94(1)
ریزپردازنده و زبان اسمبلی

طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال

94(1)home

درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دروس اختیاری