جزوات آموزشی
جزوه معماری استاد هادی یوسفی
جزوه نظریه زبانها استاد حمیده
جزوه طراحی الگوریتم
جزوه مدار منطقی
جزوه معماری موریس مانو در 2 فایل متفاوت
کتاب درسی Pdf       فایل اول       فایل دوم
جزوه مدار منطقی
جزوه پاور پوینت مدار منطقی
  جزوه طراحی الگوریتم
 جزوه زبان تخصصی
 جزوه مهندسی نرم افزار 1
جزوه نظریه زبانها
جزوه نظریه زبانها استاد جوکار
درصورت رضایت از جزوات لطفاً یک صلوات بفرستید
جزوه نظریه زبانها
جزوه نظریه زبانها
جزوه پاورپوینت نظریه زبانها
جزوه معماری کامپیوتر
حل تمرین نظریه زبانها
حل تمرین کتاب معماری موریس مانو
جزوه
حل تمرین
خلاصه درس مهندسی نرم افزار 1 ویراست هفتم جدید
جزوه نظریه زبانها دکتر سید جوادی
7.44 MB
جزوه نظریه زبانها استاد فرخ زاد
25.9 MB
جزوه معماری دکتر زرندی
86.7 MB

 

 
www.AB-RAFIEE.com                                                 خبرنامه آنلاین