نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
رشته علوم کامپیوتر
اصول مدیریت

90(2)
اصول سیستمهای کامپیوتر
88-9(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 91(1) _ 91(2)
93(2)
کامپایلر 1

جبر خطی عددی
87(1) _ 88(2) _ 89(2)_ 90(1) _ 90(2) _ 91(1)
91(2) _93(t) _ 93(2) _ 94(t)
نظریه محاسبات
87(1) _ 88(2) _ 89(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
92(1) _ 93(1) _ 94(t) _ 94(1) _ 94(2)
رشته سخت افزار
آنالیز عددی
88(2) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(1)_ 91(1)_ 91(2)
92(1) _ 93(t) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1) _ 94(2)
آمار و احتمال 1

87-8(1)
_ 88-9(2) _ 89(2) _ 90(2) _ 91(2)
آمار و احتمال 2
88-9(1) _88-9(2) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(1)
92(2)_ 93(t) _ 93(1) _ 94(t)
تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی
90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(1)
93(2) _ 94(t)
مستند سازی نرم افزار

87(1) _ 89(1) _ 90(t) _ 91(t) _ 92(1)
آنالیز عددی 2
89(2) _ 89(t) _ 90(t) _ 90(1) _ 90(2)
91(1) _91(2)_92(2)_ 93(t) _ 94(t) _ 94(1)
منطق ریاضی
88(1) _ 88(2) _ 89(1) _ 90(2) _ 91(1)
91(2) _ 93(2) _ 94(1) _ 94(2)
مبانی جبر
91(2) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t)
94(1)
نظریه مجموعه ها

93(1)
نرم افزارهای ریاضی

93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1) _ 94(2)
مبانی آنالیز ریاضی

93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1) _ 94(2)
بهینه سازی غیر خطی

93(2) _ 94(1) _ 94(2)
جامعه شناسی

92(1) _ 94(1)
مبانی علوم ریاضی

94(1)
جبر خطی

92(2) _ 94(1) _ 94(2)
بهینه سازی خطی

94(1)
جامعیت شناسی

94(1)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رشته IT