نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
   IT رشته
شبکه های کامپیوتری 1

جزو دروس ترم ششم
آمار واحتمالات کاربردی
86-7(2) _ 87-8(2) _ 88-9(1) _ 88-9(2)
89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(2)
جزو دروس ترم پنجم
اصول و مبانی مدیریت
88(t)_88-9(2) _ 89(t) _ 89(1) _ 90(2)
91(1)_91(2) _ 92(t) _ 92(1)_ 92(2)
93(1) _ 93(2) _ 94(t)
مهندسی فناوری اطلاعات 1
87-8(1) _ 88-9(1) _ 88-9(2) _ 89(2) _ 90(1)
90(2) _ 91(1) _ 92(t) _ 93(t) _ 93(1)
93(2)
شبکه های کامپیوتری 2
88(1) _ 88(2) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2)
91(t) _ 91(1) _ 91(2)_ 92(t) _ 92(1)
92(2) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1) _ 94(2)
رشته علوم کامپیوتر
مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
88(t) _ 88(2) _ 89(t) _ 89(1)_ 89(2) _ 90(t)
90(2) _ 91(t) _ 91(1)_ 91(2) _ 92(2) _ 93(t)
93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
اقتصاد مهندسی
87(1) _ 87(2) _ 88(2)_ 89(t) _ 89(1)_89(2)
90(1) _ 90(2)_ 91(t) _ 91(1)_91(2)_ 92(t)
92(1) _ 92(2)_93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
تحقیق در عملیات
88(2) _ 89(t) _ 89(1)_ 89(2) _ 90(t)
90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(1)
92(2) _ 93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
مبا نی الکترونیک دیجیتال
889(1) _ 88(2) _ 89(1) _ 89(2)_ 90(t)_90(1)
90(2) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(1)_92(2)
93(t)_ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
88(t) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(t) _ 90(1)_90(2)
91(t) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(t)_92(1)
92(2) _ 93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
تجارت الکترونیکی
89(t) _ 89(1) _ 90(t)_90(1) _ 90(2)
AH _ 91(t) _ 91(1) _ 91(2)_92(t) _ 92(1)
92(2) _ 93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t)
مهندسی فناوری اطلاعات 2
89(t) _ 89(1) _ 90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t)
91(1) _ 91(2) _ 92(t) _ 92(1)_ 92(2) _ 93(t)
93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1) _ 94(2)
سیستمهای اطلاعات مدیریت

جزو دروس اختیاری رشته نرم افزار

سیستمهای چند رسانه ای
88-9(1) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(1)
90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(2)
93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t)
مباحث نو در فناوری اطلاعات

89(t) _ 89(1) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1)
91(2) _ 92(2) _ 93(2)
فناوری اطلاعات برای مدیران

89(1) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 91(2)
92(t)
_ 92(2) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(1)
اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
فناوری اطلاعات

94(2)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دروس اختیاری